Документи, свързани с дисертацията:

1. Дисертация за получаване на научната степен “доктор на науките”

Тема: "Раманова спектроскопия на оксиди с перовскитоподобна структура"

2. Автореферат на дисертацията

         

              Конспекти:

1.      “Основи на физиката -1”, спец. “Физика и информатика”, „Физика и математика“ “Комуникации и физична електроника“, „Компютърно инженерство“ и „Оптометрия”

2.     “Оптика”,  спец. “Физика“ и „Квантова и космическа теоретична физика”

              Избираеми курсове:

1.     “Симетрия на молекулите и кристалите” (3.5 кредита, 30 л + 15 у), бакалаври 6/8 (летен) семестър, всички специалности

2.     “Раманова спектроскопия” (5 кредита, 30 л + 15 у + 15 п), бакалаври 5/7 (зимен) семестър, всички специалности